Producenci
Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin mówi o zasadach składania zamówień przez Klientów Sklepu Internetowego Minibazarek.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w sklepie internetowym.
 3. Sprzedawcą niniejszej strony jest Henryk Pizoń, który swoją działalność prowadzi pod nazwą:
 4. Miejscem pełniącym rolę obsługi Klienta jest adres wskazany w pkt nr 3. Wszelkie informacje i pomoc można też uzyskać pod wskazanym numerem telefonu 512610332 bądź adresem mailowym sklep.minibazarek@gmail.com.
 5. Adres podany w powyższym punkcie (jako adres prowadzenia działalności gospodarczej), jest również adresem siedziby Sprzedawcy.
 6. Miejscem pełniącym rolę obsługi Klienta jest adres wskazany w pkt nr 3. Wszelkie informacje i pomoc można też uzyskać pod wskazanym numerem telefonu 512610332 bądź adresem mailowym sklep.minibazarek@gmail.com.

Handel Artykułami Rolno – Przemysłowymi Henryk Pizoń
ul. Kościelna 18
23-465 Turobin
NIP 918-100-23-31, REGON 950342067,
kontakt tel. 515 122 446
e-mail: sklep.minibazarek@gmail.com
Nr rachunku bankowego w ALIOR BANK oddział w Biłgoraju
84 2490 0005 0000 4530 3315 8699

 

7. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

8. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, z poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

10. Ceny wszystkich towarów występujących w naszym sklepie internetowym są podane w polskiej walucie PLN I są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

II. Świadczenie usług elektronicznych

 1. Usługodawca (Sprzedawca) zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych w ramach sklepu internetowego Minibazarek zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2. W momencie rejestracji na naszej stronie zostaje automatycznie zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych w celu prowadzenia konta Klienta. Ta umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Aby zarejestrować się na naszej stronie trzeba podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 4. W momencie dodanie Produktu do koszyka zostaje zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych, która polega na udostępnieniu formularza umożliwiającego składanie zamówień. Ta umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Proces rejestracji jest jednorazowy. Kolejne zamówienia dokonywane są poprzez logowanie się na naszej stronie. Aby się zalogować trzeba podać swój ustalony login i hasło, które są poufne.

III. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług elektronicznych zawartą na czas nieokreślony, bez podawania przyczyn z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 2. Usługodawca (Sprzedawca) może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w przypadku, gdy Klient rażąco narusza zasady Regulaminu, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Takie wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV. Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Aby Umowa Sprzedaży była zawarta należy wejść na stronę Sklepu internetowego, wybrać dane produkty i złożyć w oparciu o podane wskazówki Klientowi Zamówienie za pomocą formularza. Podczas dokonywania Zamówienia należy wskazać dane, które są wskazane w adnotacji II pkt 3, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 2. Potwierdzenie składanego przez Kupującego Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola ZAPŁAĆ.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca automatycznie potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje je do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia Klient otrzymuje automatycznie na podany przy rejestracji adres skrzynki mailowej.
 4. Zanim klient potwierdzi swoje zamówienie, można modyfikować zawartość swojego koszyka.
 5. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie w momencie naruszenia niniejszego regulaminu.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych Klienta w celu skontaktowania się drogą telefoniczną, mailową bądź pocztową.
 7. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem a składa zamówienie na większą ilość towaru, Sprzedawca ma prawo wnieść o wpłatę zaliczki przed realizacją zamówienia.
 8. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 9. Zamówienia będą realizowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, w dni wolne od świąt.
 10. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy drogą telefoniczną bądź mailową (dane kontaktowe są podane w adnotacji I pkt 5).
 11. Cała historia Zamówień jest dostępna dla każdego Klienta po zalogowaniu się do sklepu internetowego.

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który złożył Zamówienie może z niego zrezygnować bez podania konkretnych przyczyn, składając odpowiednie oświadczenie dostępne w postaci formularza na naszej stronie Minibazarek w terminie czternastu dni. Powyższą rezygnację można przesłać na adres mailowy bądź pocztą.
 2. Termin 14 dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży liczy się od dnia wydania Produktu.
 3. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął ofertę od Kupującego jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.
 4. Koszt zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument (Zamawiający).
 5. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należy się zwrot gotówki w ciągu 14 dni od daty dokonania przedpłaty.
 6. Sprzedawca dokona zwrotu gotówki na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 7. W razie braku zamówionego towaru przez Konsumenta, Sprzedawca ma obowiązek poinformować o tym fakcie Konsumenta jeszcze przez realizacją zamówienia. Kupujący może wtedy zrezygnować z brakującego towaru bądź z całości zamówienia. Może również zgodzić się na zamianę brakującego towaru na inny o podobnym składzie i cenie.

VI. Dostawa zamówienia

 1. Nasz sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie przesyłki wysyłamy za pomocą Poczty Polskiej S.A. (w tym usługi Pocztex Kurier 48).
 3. Dostawa zamówionych produktów zostanie zrealizowana nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty złożonego zamówienia.
 4. Sprzedawca dostarczy produkty zgodnie z wyborem klienta.
 5. Przy odbiorze przesyłki, Kupujący ma prawo sprawdzić zawartość paczkę, czy jej zawartość jest zgodna z opisem.
 6. W przypadku stwierdzenia wad czy uszkodzeń towaru Odbiorca ma prawo nie przyjmować przesyłki oraz bezzwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie w celu spisania protokołu zwrotu uszkodzonego towaru.
 7. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.
 8. Firma kurierska ma czas 72h (dni robocze) na dostarczenie przesyłki.
 9. Sprzedawca dołącza do zamówionego towaru paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta).

VII. Płatność

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1.1 Płatne przy odbiorze
  1.2 Płatne z góry przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
 2. Podmiotem obsługującym przelewy online jest Przelewy24.
 3. W przypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami (np. Klient hurtowy), Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości.

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar zgodny z opisem w naszym Sklepie Minibazarek, czyli bez żadnych wad i innych uszkodzeń. W innym wypadku Sprzedawca postępuje według poniższych zasad.
 3. Kupujący ma prawo żądać wymiany wadliwego towaru na nowy bez uszkodzeń lub naprawy tych wad. Może też wnieść w oświadczeniu reklamacyjnym o zmniejszenie ceny za zamówiony towar bądź zerwanie umowy sprzedaży.
 4. Sprzedający ma prawo nie uznać wad sprzedanego towaru, jeśli powstały one nie z winy Sprzedającego. Może też nie zgodzić się na naprawę uszkodzeń jeśli koszty naprawy przerosną wartość (cenę) tego towaru.
 5. Aby reklamacja była uwzględniona, do każdego wadliwego produktu wraz z formularzem reklamacyjnym trzeba dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT).
 6. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres pocztowy podany na stronie sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.minibazarek@gmail.com
 7. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana listownie na podany przez Klienta adres lub na adres mailowy.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres pocztowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. W opisie reklamacyjnym wymagane jest podanie jak najwięcej informacji dotyczących wad czy uszkodzeń produktu oraz datę powstania (zauważenia) wady, danych kontaktowych klienta– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

IX. Administracja danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Henryk Pizoń prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mini Bazarek art. rolno-spożywcze (Kościelna 22, 23-465 Turobin, NIP 918-100-23-31), dane kontaktowe Administratora: sklep.minibazarek@gmail.com
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia.
 4. Dane osobowe są przetwarzane z uwagi na realizację umowy, której są Państwo stroną, co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 pkt 1b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych.
 5. Dane osobowe mogą zostać przekazane firmie kurierskiej odpowiedzialnej za doręczenie zamówienia. W przypadku gdy, w związku ze zrealizowanym zamówieniem zostanie wystawiona faktura, Państwa dane osobowe zostaną przekazane również do naszego biura rachunkowego.
 6. odane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym przysługują Państwu roszczenia z tytułu rękojmi. W przypadku, gdy w z związku ze zrealizowanym zamówieniem zostanie wystawiona faktura, Państwa dane będą przechowywane do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, regulowanego przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 7. Informujemy, że mogą Państwo żądać od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych.
 8. Jeżeli w Państwa ocenie Administrator naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru.
 9. Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, polegający w szczególności na profilowaniu.
TE PRODUKTY MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ
SÓL KŁODAWSKA NIEJODOWANA 1 KG
SÓL KŁODAWSKA NIEJODOWANA 1 KG

3,43 zł

szt.
CHILLI MIELONE 50 G
CHILLI MIELONE 50 G

3,30 zł

szt.
KOLENDRA ZIARNO 100 G
KOLENDRA ZIARNO 100 G

3,31 zł

szt.
SIEMIĘ LNIANE ZŁOTE ZIARNO
SIEMIĘ LNIANE ZŁOTE ZIARNO

8,60 zł

szt.
KUKURYDZA POPCORN ZIARNO
KUKURYDZA POPCORN ZIARNO

8,60 zł

szt.
PŁATKI GRYCZANE CIEMNE
PŁATKI GRYCZANE CIEMNE

9,98 zł

szt.
ORZECHY PECAN ŁUSKANE 250 G PEKAN
ORZECHY PECAN ŁUSKANE 250 G PEKAN

32,18 zł

szt.
WIÓRKI KOKOSOWE 500 G
WIÓRKI KOKOSOWE 500 G

11,22 zł

szt.
ORZECHY NERKOWCA
ORZECHY NERKOWCA

47,99 zł

szt.
ŚLIWKI SUSZONE BEZ PESTEK
ŚLIWKI SUSZONE BEZ PESTEK

25,90 zł

szt.
PIEPRZ CZARNY ZIARNISTY 1000 G
PIEPRZ CZARNY ZIARNISTY 1000 G

55,11 zł

szt.
IMBIR MIELONY 50 G
IMBIR MIELONY 50 G

3,89 zł

szt.
SOK Z ARONII 200 ML
SOK Z ARONII 200 ML

9,90 zł

szt.
SŁONECZNIK ŁUSKANY
SŁONECZNIK ŁUSKANY

6,81 zł

szt.
FIGI SUSZONE
FIGI SUSZONE

28,34 zł

szt.
PŁATKI ŻYTNIE
PŁATKI ŻYTNIE

7,15 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl